Jong Metropole

For English, click here

Jong Metropole is een unieke samenwerking tussen het Nationaal Jeugdorkest (NJO), het Nationaal Jeugd Jazz Orkest (NJJO) en het Metropole Orkest. In Jong Metropole wordt het beste van verschillende muziekwerelden samengebracht: het excellente spel uit de klassieke strijkerstraditie met swing, improvisatie en timing vanuit de jazztraditie. Het initiatief is mogelijk gemaakt dankzij een jaarlijkse bijdrage van het Prins Bernhard Cultuurfonds en Keep an Eye Foundation.

Jong Metropole bestaat uit verschillende onderdelen; een tournee, masterclasses en twee Awards. Tijdens de Jong Metropole Tour werken de musici (60 deelnemers) in volledige ‘Metropole Orkest’-bezetting aan vernieuwende producties en ontstaan er kruisbestuivingen van diverse muziekgenres. Daarnaast biedt Jong Metropole deelnemers de mogelijkheid masterclasses en workshops te volgen. Jong Metropole vormt een unieke aanvulling op het huidige onderwijs en het aanbod van talent-ontwikkelingsprojecten.

Bij dit initiatief horen ook twee nieuwe Awards, voor het eerst uitgereikt in 2016: de Rogier van Otterloo Award en de Keep an Eye Outstanding Talent Award. De Rogier van Otterloo Award is een stimuleringsprijs van € 5.000 voor de meest talentvolle jonge componist, arrangeur, dirigent of orkestleider. De Keep an Eye Outstanding Talent Award ter waarde van € 2.500 wordt toegekend aan de musicus die zich het meest onderscheidt als verbinder binnen de groep en is bedoeld voor verdere muzikale ontwikkeling.

De kunst van het geven
Het Prins Bernhard Cultuurfonds en Keep an Eye Foundation maken Jong Metropole mogelijk dankzij een gezamenlijke jaarlijkse bijdrage van € 125.000. Keep an Eye Foundation levert een bijdrage van € 75.000 en heeft de besteding van het geld overgedragen aan het Cultuurfonds in het Keep an Eye Fonds. De doelstellingen van de stichting zijn hiermee gewaarborgd en het vele werk wordt uit handen genomen. Het Cultuurfonds biedt een palet aan mogelijkheden voor schenken aan cultuur, natuur en wetenschap. Voor meer informatie kunt u kijken op www.cultuurfonds.nl/geven.


foto: Nic Limper

Doelstellingen Jong Metropole

 • Een jonge generatie topmusici (conservatoriumstudenten van opleidingen klassieke en lichte muziek) via een buitengewoon talentontwikkelingsprogramma praktijkervaring laten opdoen.
 • Samenwerking tot stand brengen tussen klassieke en lichte muziek en van elkaars werkwijze leren. Een nieuw netwerk creëren.
 • Met hands-on workshops alle aspecten van de muziekpraktijk in kaart brengen zodat de studenten van dichtbij ervaren hoe een productieproces in zijn werk gaat.
 • Bij de drie partners zijn arrangeurs, componisten en kunsteconomiestudenten aangesloten. De studenten worden aangemoedigd met elkaar contact te leggen en ideeën en projecten te creëren.
 • Een nieuwe generatie arrangeurs, componisten en ensembleleiders kweken.
 • Een breed publiek, met daarin specifiek aandacht voor nieuw en jong(er) publiek, in aanraking laten komen met de lichte muziek.
 • Springplank voor een carrière, opbouw van een gedegen CV, kans op spelen in andere orkesten.

Kijk voor meer informatie over Jong Metropole op www.jongmetropole.nl.


foto: Nic Limper
 

Jong Metropole

Jong Metropole ('Young Metropole') is a unique collaboration between the National Youth Orchestra of the Netherlands (NJO), the National Jazz Youth Orchestra of the Netherlands (NJJO) and the Metropole Orkest. Jong Metropole combines the best of different music worlds: the excellent performance from the classical strings tradition with the swing, improvisation and timing from the jazz tradition. The initiative is in part possible thanks to an annual contribution from the Prins Bernhard Cultuurfonds and Keep an Eye Foundation.

Jong Metropole consists of various parts: a tour, masterclasses and two Awards. During the Jong Metropole Tour the musicians (60 participants) work in a full-sized ‘Metropole Orkest’ setting on innovative productions and a cross-fertilisation between different musical genres arises. In addition, Jong Metropole offers to participants the opportunity to follow masterclasses and workshops. Jong Metropole forms a unique addition to the current education and talent development projects available.

Two new awards have been added to the initiative: the Rogier van Otterloo Award and the Keep an Eye Outstanding Talent Award. The Rogier van Otterloo Award is an incentive prize of € 5.000 for the most talented young composer, arranger, conductor or orchestra leader. The Keep an Eye Outstanding Talent Award is awarded to the musician who is most prominently the binding factor within the group. The winner receives a prize of € 2.500 for further musical development and the opportunity to apply for a grant for a study abroad.

The art of giving
The Prins Bernhard Cultuurfonds and Keep an Eye Foundation make Jong Metropole possible thanks to a joint annual contribution of € 125,000. Keep an Eye Foundation makes a contribution of € 75,000 and has transferred the management of this amount to the Cultuurfonds in the Keep an Eye Fund. This safeguards the objectives of the Foundation and delegates a large amount of work. The Cultuurfonds offers a wide range of possibilities to make donations to culture, nature and science. For further information please see www.cultuurfonds.nl/geven.

Objectives Jong Metropole

 • To allow a young generation of top musicians (conservatory students from study programmes in classical and light music) to gain practical experience via an exceptional talent development programme.
 • To realise collaboration between classical and light music so that the students learn from each other's approaches.
 • To create a new network.
 • To allow students to become familiar with all aspects of music practice via hands-on workshops so that they can experience first-hand how a production process works.
 • To allow all three partners to work with arrangers, composers and cultural economics students. The students are encouraged to make contact with each other and to create ideas and projects.
 • To raise a new generation of arrangers, composers and ensemble leaders.
 • To allow a broad public, with specific attention for a new and younger public, to make acquaintance with light music.
 • To provide a springboard for a career, to build up a strong CV, and to provide an opportunity to play in other orchestras.

For more information about Jong Metropole see www.jongmetropole.nl.