ANBI

Sinds 1 januari 2014 gelden nieuwe voorwaarden voor een algemeen nut beogende instelling (ANBI). Het publiceren van een aantal gegevens op een internetsite maakt hier onderdeel van uit. Op deze pagina vindt u deze informatie of een directe link naar de pagina waar betreffende gegevens staan.

Het Jeugdorkest Nederland en het Nationaal Jeugdorkest zijn vanaf 15 februari 2019 onderdeel van Nationale Jeugdorkesten Nederland (NJON). NJON is aangemerkt als een ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling). Schenkingen aan Stichting Nationale Jeugdorkesten Nederland zijn fiscaal aftrekbaar. Informatie over de ANBI-gegevens van het Jeugdorkest Nederland van vóór 15 februari 2019 vindt u hier. Indien u vragen heeft over deze overgang kunt u uiteraard contact met ons opnemen (info@njo.nl of 055 579 1221).

Naam instelling: Stichting Nationale Jeugdorkesten Nederland (Stichting NJON)

KvK-nummer: 41203936

RSIN/fiscaal nummer: 0070.28.003

Contactgegevens: Deze vindt u hier.

Bestuurssamenstelling: De NJON heeft overeenkomstig de Governance Code Cultuur een Raad van Toezicht met een statutair bestuurder/directeur, de heer E. van Dingstee. De bestuurder is eindverantwoordelijk voor het beleid en de realisatie van de doelstellingen van de NJON.

De samenstelling van de Raad van Toezicht vindt u hier (onder Staf NJON).

Beleidsplan: Het NJO heeft een beleidsplan vastgesteld voor de periode 2017-2020.

Beloningsbeleid: De Raad van Toezicht stelt het bezoldigingsbeleid, de hoogte van de directiebeloning en de hoogte van andere beloningscomponenten vast. De directiebezoldiging is overeenkomstig het arbeidsvoorwaardenreglement en beloningssysteem/salarisgebouw dat voor al onze medewerkers geldt. De salariëring van het personeel geschiedt volgens het Bezoldigingsbesluit Burgerlijke Rijksambtenaren 1984 (BBRA '84). De NJON kennen geen bonusregeling, dertiende maand of eindejaarsuitkeringen en stellen geen leaseauto ter beschikking. Bij de Stichting NJON zijn geen medewerkers in dienst die meer verdienen dan het grensbedrag als gesteld in de Wet Normering en Bezoldiging Topinkomens.

De leden van de Raad van Toezicht ontvangen voor hun werkzaamheden geen beloning.

Doelstelling: a. Het bevorderen van de muziekbeoefening in ruime zin door jonge musici (begaafde amateurs en aankomende beroepsmusici) de gelegenheid te bieden zich te bekwamen in orkest- en ensemblespel en concerten te geven op een naar professionele maatstaven verantwoord niveau.
b. Het organiseren van concerten en muziekfestivals, waaronder een jaarlijks muziekfestival in de provincie Gelderland.

Verslag van de uitgeoefende activiteiten en financiële verantwoording: Het integrale jaarverslag en de jaarrekening 2018 vindt u hier, die van 2017 vindt u hier. Een (verkorte) balans en staat van baten en lasten over 2016 vindt u hier. 2015 kunt u hier, 2014 hier, 2013 hier en 2012 hier inzien. Het verslag van de door het NJO in 2016 uitgeoefende activiteiten vindt u hier. Mocht u interesse hebben in de volledige jaarstukken, dan kunt u een e-mail sturen aan info@njo.nl. Wij zenden u vervolgens deze informatie toe.

-----
Gift/lijfrente

Wilt u ons steunen met een eenmalige of periodieke gift? Dit kan op een fiscaal aantrekkelijke manier: donateurs van een ANBI (algemeen nut beogende instelling) mogen hun giften aftrekken van de inkomsten- of vennootschapsbelasting. Klik hier voor meer informatie.